1. Firma. Grupa dystrybucyjna Matrix z siedziba w Szczecinie (71-684) ul. Obotrycka 14 B. Właściciel serwisu internetowego www.gdm-grupa.eu

2. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego lub punktu stacjonarnego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

3. Konsument. Klient będący osobą fizyczną, korzystający za sklepu internetowego lub punktu stacjonarnego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

4. Użytkownik serwisu. Każda osoba korzystająca ze strony internetowej: Grupy  dystrybucyjnej Matrix

5. Partner biznesowy. Osoba fizyczna bądź prawna prowadzącą działalność gospodarczą współpracująca z grupą dystrybucyjną Matrix.

6. Administrator serwisu. Osoba współpracująca z grupą dystrybucyjną Matrix, zarządzająca serwisem internetowym.

7. Strona internetowa. Jest to strona prowadzona przez administratora znajdująca się pod adresem: www.gdm-grupa.eu
na której przedstawione są informacje na temat produktów, oraz oferty i działalności firmy. Strona ta nazywana też jest w dalszej części: serwisem, portalem.

8. Portal wykorzystuje technologię „Cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu: www.gdm-grupa.eu Wyłączenie opcji „Akceptacja Cookies” w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub wręcz uniemożliwi korzystanie z usług.

9. Ogłoszenie, wpis, komentarz, prezentacja oferty; jest to informacja dodawana przez użytkownika serwisu, pantera biznesowego lub
właściciela serwisu. Informacja ta może być modyfikowana przez administratora.

10. Dane osobowe. Wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania tożsamości, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz innej podobnej technologii.

11. RODO. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

12. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na: prezentację danych w sieci internet, oraz w celach statystycznych i marketingowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U nr 133 z 1997r.). Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści oraz materiały do nich dołączone.

13. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na: prezentację ich wizerunku, danych, wpisów i komentarzy w serwisach społecznościowych (FB, NK, Twitter itp.),w „okienkach”, które są zamieszczone na stronie grupy dystrybucyjnej Matrix.

14. Wyrażenie zgody na prezentację danych w sieci internet, oraz w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U nr 133 z 1997r; Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm), oraz polityką RODO; każdy z użytkowników serwisu ma prawo do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, uzupełnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora możliwe jest także wtedy, gdy jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez niego realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

15. Administratorem danych osobowych jest: Grupa Dystrybucyjna Matrix z siedzibą w Szczecinie (71-684) ul. Obotrycka 14 B

16. Polityka prywatności. Niniejsza polityka.

17. Właściciel serwisu internetowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje oraz materiały do nich dołączone produktów
(zdjęcia, opis, czy inne szczegóły) partnerów współpracujących firmą. Wszelka odpowiedzialność karna, czy inne nieporozumienia wynikłe z zamieszczenia nieprawdziwych, lub nie będących własnością danej osoby materiałów spada na partnera, a nie na serwis.

18. Partnerzy biznesowi potwierdzają , że dysponują wszelkimi prawami do informacji oraz materiałów zawartych w prezentacjach
swoich produktów.

19. Zdjęcia, opisy, znaki towarowe, produktowe oraz loga są znakami zastrzeżonymi. Zabrania się ich kopiowania, powielania, rozpowszechniania, publikacji itp. bez pisemnej zgody ich właścicieli.

20. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia wpisów, ofert bez podania przyczyn, oraz do
natychmiastowego usunięcia po stwierdzeniu, że są zawarte nieprawdziwe dane, lub zdjęcia.

21. W przypadku rezygnacji z prezentacji oferty, lub usunięcia jej spowodowanego naruszeniem regulaminu. Serwis nie zwraca kosztów
poniesionych na zamieszczenie informacji.

22. Treść publikowanych informacji ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa.

23. Marka własna grupy dystrybucyjnej Matrix (logo, produkty, zdjęcia itp.) jest marką prawnie chronioną. Zabrania się; kopiowania, powielania, rozpowszechniania, publikacji itp. bez pisemnej zgody właściciela.

24.Zabrania się:
– Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora,
– Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, wulgarnych lub w inny    sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
– Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników,
– Reklamowania produktów, usług lub innych serwisów albo stron internetowych bez zgody administratora.
– Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.
– Umieszczania danych kontaktowych lub adresów internetowych w polach dedykowanych dla innych informacji,
– Wypełniania pól formularza wielkimi literami,
– Używania w treści wpisów słów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obraźliwe,
– Dodawania wpisów i treści, zdjęć niezgodnych z prawem, obraźliwych, budzących niesmak, wulgarnych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego,
– Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd,
– Reklamowania produktów, usług, firm i osób innych niż będących podmiotem wpisu,
– Administratorzy serwisu nie wyrażają zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych w portalu bez pisemnej zgody,

25. Zabrania się zamieszczania wpisów zawierających:
– Treści pornograficzne,
– Przedmioty nawołujące do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym i wyznaniowym,
– Przedmioty naruszające prawa autorskie i dobra osobiste osób trzecich,
– Niebezpieczne substancje chemiczne,
– Narkotyki i ogólnie substancje o działaniu odurzającym,
– Organy zwierzęce i ludzkie,
– Leki

26. W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
– Skorygować treść tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem,
– Odmówić publikacji
– Usunąć wpis naruszający regulamin,
– Zablokować dodającemu możliwość zgłaszania wpisów.

27. Dodający bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte we wpisie. Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę innych będą zgłaszane organom ścigania.

28. Osoba zamieszczająca wpis wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym gromadzenie oraz wykorzystywanie przez administratora podanych przez nią informacji i danych osobowych dla celów działania Serwisu. Użytkownik zaświadcza, żeinformacje wpisane do formularza, w tym:  podany adres e-mail i numer telefonu są autentyczne i należą do niej.

29. W przypadku dodania zdjęć użytkownik zaświadcza, że dodane zdjęcia są jego własnością i posiada do nich wszelkie prawa autorskie.

30. Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne informacje, ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za: Treści wpisów, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych przez użytkowników serwisu na jago łamach. Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli. Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

31. Administracja zastrzega sobie prawo do emisji tylko niektórych zdjęć. Może je również poddać obróbce poprzez: zmniejszanie formatu,
rozmiaru i rozdzielczości

32. Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do: Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nie respektujących postanowień regulaminu serwisu.

33. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane użytkowników były należycie zabezpieczone. Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.

34. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu powstałe z przyczyn niezależnych, losowych lub wynikłych z prowadzonych prac konserwacyjnych oraz za niewygody powstałe w wypadku zamieszczenia wpisów przez osoby trzecie w czyimś imieniu np. jako forma żartu,dowcipu.

35. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

36. Wszelkie spory powstałe w związku z działaniem serwisu będą rozstrzygane przez Polski sąd powszechny właściwy dla siedziby administratora serwisu.

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu.